Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Algemene voorwaarden

Artikel 1, Definities:

1.a Opdrachtnemer: de verzorger van Pool4Pets die het huisdier verzorgt.

1.b Opdrachtgever: persoon die het contract met Pool4Pets heeft afgesloten.

1.c Huisdier: het huisdier of de huisdieren van de opdrachtgever waar de overeenkomst voor afgesloten is.

1.d Opdrachtformulier: overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, waarbij opdrachtnemer zich verplicht het huisdier of de huisdieren gedurende bepaalde tijd te verzorgen tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs.

1.e (Verzorgings)opdracht: door opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van de verzorging van het huisdier als nader bepaald in deze voorwaarden.

Artikel 2, Algemeen:

2.a Op het opdrachtformulier zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan uitdrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden in enigerlei vorm is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend door zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.

2.b De opdracht wordt geacht geheel correct te zijn uitgevoerd. Indien dit niet het geval is, dient de opdrachtgever dit binnen 14 dagen kenbaar te maken bij Pool4Pets.

Artikel 3, Rechten en plichten opdrachtnemer:

3.a Opdrachtnemer verplicht zich om op basis van de gegeven opdracht gedurende de overeengekomen periode de afgesproken diensten te verlenen.

3.b Opdrachtnemer zal zoveel mogelijk rekening houden met persoonlijke wensen van de opdrachtgever t.o.v. de verzorging van het huisdier en de extra diensten die door de opdrachtnemer aangeboden worden.

3.c Opdrachtnemer verplicht zich tot het zorgvuldig verzorgen en voeden van het huisdier waarop de overeenkomst van toepassing is.

3.d Opdrachtnemer is gerechtigd om de opdrachtovereenkomst te verbreken als blijkt dat opdrachtgever algemene voorwaarden niet of onvoldoende naleeft. Opdrachtnemer zal dit niet eerder doen dan nadat is zeker gesteld dat het huisdier hiervan geen schade ondervindt.

3.e Over de periode dat het huisdier verzorgd wordt door opdrachtnemer, is opdrachtgever de prijs per dag verschuldigd die op het opdrachtformulier is overeengekomen.

3.f Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en prijsopgaven te veranderen. Bij aanvaarding van een opdracht gelden de algemene voorwaarden die op dat moment zijn gepubliceerd op de website.

3.g Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het achterhouden van informatie, dan wel het geven van onjuiste informatie door de opdrachtgever m.b.t. het huisdier waarop de overeenkomst van toepassing is.

3.h De opdrachtnemer is verplicht er op toe te zien dat onbevoegden geen toegang hebben tot de woning of het terrein van opdrachtgever. De opdrachtnemer is hiermee aansprakelijk voor geleden schade door opdrachtgever als gevolg van het zich door onbevoegden toegang verschaffen tot de woning als kan worden aangetoond dat dit een gevolg was van het niet of in onvoldoende mate nakomen van de afspraken hieromtrent.

Artikel 4, Rechten en plichten opdrachtgever:

4.a Opdrachtgever is verplicht bij het tekenen van het opdrachtformulier alle gegevens, welke noodzakelijk zijn voor een goede en verantwoorde verzorging van het huisdier tijdens de overeengekomen periode, te vermelden op het opdrachtformulier.

4.b Opdrachtgever is verplicht de opdrachtnemer voldoende voeding en verzorgingsmateriaal te verschaffen voor de gehele periode dat de opdrachtnemer de verzorging uitvoert. Indien er een tekort ontstaat, zal de opdrachtnemer er naar streven hetzelfde of een kwalitatief vergelijkbaar product aan te vullen. De kostprijs van dit product en de extra arbeidstijd die het aanvullen heeft gekost zal doorberekend worden aan de opdrachtgever.

4.c Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat opdrachtnemer toegang heeft tot de verzorg/verblijfplaats van het huisdier waarop de overeenkomst van toepassing is.

4.d Opdrachtgever blijft te allen tijde aansprakelijk voor letsel en/of schade toegebracht door het huisdier aan andere dieren, derden en eigendommen van derden.

Artikel 5, Inschrijving:

5.a De afspraken die m.b.t. de opdracht zijn gemaakt zullen worden vastgelegd in een opdrachtformulier.

5.b Het opdrachtformulier dient volledig en waarheidsgetrouw ingevuld te zijn.

5.c Bij inschrijving wordt het opdrachtformulier door opdrachtgever ingevuld en door opdrachtgever en opdrachtnemer ondertekend. Opdrachtgever verklaart hiermee tevens kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden.

Artikel 6, Betaling:

6.a Alle prijzen weergegeven in de prijsopgaven zijn inclusief B.T.W.

6.b Opdrachtnemer verstrekt vooraf een prijsopgave aan opdrachtgever. Facturering vindt in overleg plaats voorafgaand aan of na geleverde diensten d.m.v. van een factuur.

6.c Het verschuldigde bedrag dient vooraf in het bezit te zijn van Pool4Pets.

6.d Bij een eventueel vervroegde beëindiging van de opdrachtovereenkomst (bijv. bij eerdere terugkeer van de opdrachtgever) is opdrachtnemer gerechtigd om het totale bedrag in rekening te brengen.

Artikel 7, Noodsituaties:

7.a Opdrachtnemer verplicht zich in geval van een onvoorziene omstandigheden de opdrachtgever z.s.m. op de hoogte te brengen.

7.b Door het tekenen van de opdrachtovereenkomst machtigt de opdrachtgever de opdrachtnemer om in geval van ziekte of verwonding van het huisdier tijdens de duur van de opdracht, op kosten van de opdrachtgever, een dierenarts te consulteren en andere maatregelen te nemen die opdrachtnemer noodzakelijk acht.

7.c Eventuele kosten ten gevolge van uitzonderlijke situaties zoals verwonding en/of ziekte kunnen niet verhaald worden op de opdrachtnemer, tenzij aangetoond kan worden dat de betreffende situatie het gevolg is van nadrukkelijke nalatigheid van de opdrachtnemer.

Pool4Pets| Mob. 06 50 98 94 99 | KvK nr. 60872640 | BTW nr. NL1389.94.675B01 | IBAN NL68 RABO 0184 8314 58 | E-Mail: [email protected]